Förebygg så att inte krypgrunden drabbas av fuktskador eller mögel

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad alternativt oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta gör att huset isoleras framförallt från kyla. Det finns emellertid en hel del typiskt förekommande besvär med just krypgrunder som framförallt kommer ifrån genom fuktskador.

Sommarkondens är en typisk anledning för fuktskador, särskilt under sensommaren och inledningen av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Eftersom krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva byggandet av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial alternativt på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att kringgå detta är det viktigt att man med detsamma tar undan allt organiskt material, så som jord, sågspån och övrigt byggskräp som förekommer på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och därmed i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det leda till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man också tänka på om huset är byggt på berg därför att det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan resultera i ovannämnda besvär.

Oavsett vilken fuktskada så är utgången någorlunda lik – alltså röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte bara kan vara direkt ohälsosamma för personer utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel avger mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge enkelt tar sig in till områden där människor är och kan ge upphov till en rad olika symptom. Det är även angeläget att ta i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan liten mängd för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom ge upphov till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Också efter man har fixat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är den bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp ger ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Det görs lämpligen genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga nya fuktskador.

Ifall man har drabbats mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att enbart avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att totalt avverka och byta ut skadat material. Ifall man inte vill eller kan utföra det så funkar det även att tvätta angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.