När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan ibland felaktigt omnämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synlig mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått problem med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt bör man inte vänta utan ta itu med det direkt eftersom det enbart kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar även visat att mögel även påverkar nattsömnen eftersom att man får bekymmer med luftvägarna och andningen.

Ifall man är oviss över var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att handskas med mögel är att helt enkelt eliminera och ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är genomförbart kan man rengöra ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan dessutom använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att fixa de besvär som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering ifall det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har besvär med fukt i grunden. Det kan också hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är riktigt täta och att man har en bra ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan finna ett fotfäste.

En torr samt ren miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.