Förekomst av allergier påverkas av mögel

Mögel är en svamp som avger mykotoxiner och sporer vilket kan ge upphov åt mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig stank för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, i synnerhet tränade hundar som använder sitt briljanta luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan genomtränga massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså leda till besvär för de boende trots att de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i exempelvis pollen, hos pälsdjur eller i mögel. Reaktionen är kvick och av varierande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte ha dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att vissa celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har nog att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de framförallt i kontakt med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig och stilla miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan om man kan, alternativt sanerar den ordentligt med mögeldödande medel som Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullständigt om man enbart sanderar. Det lämpligaste är således att avlägsna de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man drabbats av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare problem, till exempel rinniga ögon och snuva är det mestadels inga problem att flytta in tillbaka till huset ganska omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, naturligtvis, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan även använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer och de flesta nässprayer. Ifall man har besvär med astmasymptom ska man utredas för det och få tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt besvärligt, men om man vet hur man bör hantera det kan problemen minskas och till och med försvinna.