Mossor och lavar

Det är på många olika vis som mossor och lavar skiljer sig trots att de är slående lika varandra. Båda kan växa på sten och saknar rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar också likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med stora mängder väta och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är oftast gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med hjälp av porer i sina bladliknande utskott eftersom de inte har adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förankrar växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är näringsfattiga, sura samt blöta, exempelvis illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala omständigheter – med bra dränering, bra pH-värde och redigt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara av att bli uttorkade under längre perioder, och då det åter blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket innebär att de kan kom igång och växa på taket.

Det är viktigt att man håller efter sitt hustak för att mossa inte ska kom igång och växa på det då det leder till att fukt hålls kvar på taket och i små materialsprickor. När vintern och kylan därefter kommer, kan det leda till att takpannorna går sönder och man får fuktskador samt mögel på vinden samt resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa och väggmossa.

Lavar däremot, växer helst på torra och soliga ställen. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att utgöra stomme och beskydd åt algen samt att suga upp näring och vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Vanligtvis är lavar grå till färgen, men flera andra färger finns.

Lavar saknar stam, rotsystem och blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är mycket känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att klara sig totalt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i olika maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan även förekomma ihop med örter samt mossor. Vissa lavar växer på trädstammar och får då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det medför en långsam tillväxt för laven.

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då olika syror som långsamt löser upp stenen och utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan suga upp. Artindelning när det handlar om lavar är emellanåt invecklad, eftersom det egentligen rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet och utseendet skänker laven sitt namn och det är framförallt svampen som avgör på vilket sätt laven växer och hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man få bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.